2017-05-19

Oferta

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY : 

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej
 • diagnoza psychologiczna dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-letnich
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia pedagogiczna dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnym
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci z Zespołem Aspergera
 • terapia ręki
 • warsztaty ortograficzne
 • trening efektywnego uczenia się
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku szkolnym

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym:

1. Zajęcia ogólnorozwojowe dla 2-latków

2. Pobaw się ze mną – zajęcia stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny dla 2-3 latków

3. Zajęcia ogólnorozwojowe dla 3-4 latków nieobjętych edukacją przedszkolną

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym

2. Terapia ręki dla 5-6 latków

3. Przyjaciele Zippiego – zajęcia stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym

4. Zajęcia rozwijające psychomotorykę dla 5-6 latków

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku szkolnym:

1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera w wieku szkolnym

2. Terapia ręki dla 7-8 latków

3. Śmielej w świat – warsztaty dla gimnazjalistów

4. Warsztaty ortograficzne dla klas 4-6

5. Odkryj siebie-zaplanuj przyszłość – warsztaty dla gimnazjalistów

6. Zajęcia grupowe wspomagające umiejętności szkolne klasy II i III

7. Trening zastępowania agresji dla klas 4-6

 

Oferta dla Rodziców:

1. Rodzina jak drużyna – cykl warsztatów dla rodzin

2. Wspomaganie rozwoju sensorycznego w warunkach domowych

3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

 

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się