2017-05-19

Oferta

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY : 

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej
 • diagnoza psychologiczna dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-letnich
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia pedagogiczna dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnym
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci z Zespołem Aspergera
 • terapia ręki
 • warsztaty ortograficzne
 • trening efektywnego uczenia się
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku szkolnym

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym:

1. Zajęcia ogólnorozwojowe dla 2-latków

2. Pobaw się ze mną – zajęcia stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny dla 2-3 latków

3. Zajęcia ogólnorozwojowe dla 3-4 latków nieobjętych edukacją przedszkolną

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym

2. Terapia ręki dla 5-6 latków

3. Przyjaciele Zippiego – zajęcia stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym

4. Zajęcia rozwijające psychomotorykę dla 5-6 latków

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku szkolnym:

1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera w wieku szkolnym

2. Terapia ręki dla 7-8 latków

3. Śmielej w świat – warsztaty dla gimnazjalistów

4. Warsztaty ortograficzne dla klas 4-6

5. Odkryj siebie-zaplanuj przyszłość – warsztaty dla gimnazjalistów

6. Zajęcia grupowe wspomagające umiejętności szkolne klasy II i III

7. Trening zastępowania agresji dla klas 4-6

 

Oferta dla Rodziców:

1. Rodzina jak drużyna – cykl warsztatów dla rodzin

2. Wspomaganie rozwoju sensorycznego w warunkach domowych

3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

 

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.