2017-05-19

Statut

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVI/671/2016

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

S T A T U T

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 24 z siedzibą w Warszawie, al.

Rzeczypospolitej 14, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową działającą

na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w

sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.);

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199);

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator

Oświaty.

3. Zakres terytorialny działania Poradni obejmuje obszar Dzielnicy Wilanów m.st.

Warszawy.

4. Poradni nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Poradnia jest jednostką budżetową.

6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z

przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do

przedszkola, szkoły lub placówki, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka.

3. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane

ferie szkolne. Organ prowadzący Poradnię, może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni

ustalić termin przerwy w pracy w okresie ferii letnich.

4. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem

prowadzącym.

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4. 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem

rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego

roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego

roku.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Poradni

§ 5. 1. Celem Poradni jest organizowanie i prowadzenie kompleksowej pomocy

psychologiczno–pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym:

1) wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży;

2) pomoc w przypadkach stwierdzonych dysfunkcji rozwojowych, trudności w nauce lub

funkcjonowaniu społecznym;

3) pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

4) wspomaganie i opieka kierowane w stosunku do dzieci zdolnych.

2. Celem Poradni może być organizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania

rozwoju dzieci, zwanego dalej wczesnym wspomaganiem, mającego na celu rozwijanie i

harmonizowanie psychoruchowego i emocjonalno–społecznego rozwoju dziecka od wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 6. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w

rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Adresatami oddziaływań są także rodzice lub opiekunowie prawni dzieci oraz

nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych.

§ 8. 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności

diagnostycznej i orzeczniczej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku

wychowującym, adresowanej do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Wilanów m.st.

Warszawy, w tym zwłaszcza:

1) szczególnie uzdolnionych;

2) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

społecznym;

3) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

4) z zaburzeniami komunikacji językowej;

5) z chorobami przewlekłymi;

6) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym wynikającymi z wcześniejszego kształcenia za

granicą.

2. W zakresie diagnozy i orzecznictwa Poradnia:

1) prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży

zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych do placówki w

celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym,

w uzasadnionych przypadkach dokonywana jest diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka;

2) określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym i

emocjonalno–społecznym i związane z nimi potrzeby, analizuje etiologię problemu;

3) wyróżnia najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia,

jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem;

4) bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży;

5) uwzględnia w sytuacjach uzasadnionych oceny predyspozycji psychologicznych w

aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

6) kwalifikuje – w oparciu o uzgodnienia z rodzicami – do odpowiednich form pomocy

psychologiczno–pedagogicznej realizowanej przez poradnię, przedszkole, szkołę lub

inne placówki diagnostyczno–terapeutyczne;

7) orzeka w sprawie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych,

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego lub indywidualnego nauczanie dzieci i młodzieży, zgodnie z

odpowiednimi przepisami.

3. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:

1) prowadzi adekwatne do problemu podopiecznego formy terapii psychologicznej,

pedagogicznej i logopedycznej zgodnie z potrzebami dziecka o charakterze pomocy

psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznej lub organizacji i prowadzenia

wczesnego wspomagania rozwoju, w tym:

a) zajęcia stymulujące rozwój poznawczy,

b) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalno–społeczny,

c) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci starszych i młodzieży,

d) zajęcia psychoterapeutyczne,

e) terapię rodzin,

f) terapię logopedyczną,

g) zajęcia z terapii pedagogicznej w zakresie języka polskiego (w uzasadnionych

przypadkach wspomagane przez terapię logopedyczną),

h) zajęcia z terapii pedagogicznej w zakresie matematyki,

i) zajęcia z zakresu terapii wspomagających,

j) inne formy terapeutyczne o charakterze psychologiczno–pedagogicznym;

2) wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i

opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej;

3) adresuje działania doradczo-wspomagające do rodziców lub opiekunów prawnych

dzieci i młodzieży;

4) oddziaływania terapeutyczne są związane z potrzebami środowiska i realizowane

zgodnie z możliwościami organizacyjnymi placówki.

4. W zakresie działalności edukacyjno-doradczej Poradnia:

1) prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i

nauczycieli, zmierzając do optymalizacji oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w

środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka;

2) udziela rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży

porad dotyczących sposobów i metod przezwyciężania trudności związanych z

dysfunkcjami rozwojowymi;

3) informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego

kształcenia i wyboru zawodu;

4) udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery

zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

5. W zakresie działalności profilaktycznej Poradnia realizuje następujące zadania:

1) prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju

dzieci młodszych w poszczególnych sferach rozwojowych w celu wykluczenia

nieprawidłowości oraz ewentualnego podjęcia terapii w przypadkach tego

wymagających;

2) prowadzi oddziaływania rozwijające funkcjonowanie poznawcze, w tym

wspomagające osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3) prowadzi profilaktykę zaburzeń emocjonalno–społecznych i zaburzeń komunikacji;

4) prowadzi opiekę psychologiczno–pedagogiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i

szkolnym poprzez systematyczną współpracę z placówkami edukacyjnymi;

5) prowadzi profilaktykę uzależnień w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze szkół

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i ich rodzin;

6) prowadzi doradztwo psychologiczno–pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców,

nauczycieli i wychowawców;

7) prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych

w relacji rodzic – dziecko poprzez aktywne formy edukacji;

8) popularyzuje wiedzę psychologiczno–pedagogiczną, zapoznając rodziców i

nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży;

9) upowszechnia wartości związane ze zdrowiem psychicznym podczas codziennej pracy

terapeutycznej i doradczej, wspierając w tym rodziców i placówki edukacyjne;

10) upowszechnia informacje oraz prowadzi zajęcia zawodoznawcze na terenie szkół i

Poradni dotyczące orientacji i informacji zawodowej.

§ 9. Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi w obszarach: diagnostycznym,

terapeutycznym, doradczym i profilaktycznym, w zakresie:

1) rozpoznawania u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły

podstawowej;

2) opracowywania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych

oraz planów działań wspierających, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa

oświatowego;

3) udzielania i organizowania przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy

psychologiczno–pedagogicznej;

4) wspierania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z

zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego;

5) wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,

w tym udzielania nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno–

wychowawczych;

6) udzielania, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia

merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

udzielającym pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i

placówkach.

Rozdział 3

Organizacja Poradni

§ 10. 1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna.

2. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię może utworzyć

stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne

stanowiska kierownicze.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i

pracowników niebędących nauczycielami.

§ 11. Do obowiązków Dyrektora Poradni należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Poradni oraz określanie zakresu zadań realizowanych

przez pracowników zarówno na terenie Poradni jak i poza nią;

2) reprezentowanie Poradni na zewnątrz;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji

stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w

organizowaniu praktyk pedagogicznych.

§ 12. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom Poradni;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników

Poradni.

§ 13. 1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

Pedagogiczną.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni

zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem

doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem, w

połowie i na koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy

przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady

Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

6. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

§ 14. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy oraz programów rozwoju Poradni;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w

Poradni;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracowników;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i

zajęć.

3. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w § 14 ust. 1 pkt

2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia

jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub

placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 15. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu Poradni oraz jego

zmiany.

2. Uchwalony statut lub zmianę statutu Rada Pedagogiczna przesyła organowi

prowadzącemu Poradnię.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze

stanowiska dyrektora.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3, organ uprawniony do odwołania jest

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 16. 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady

Pedagogicznej są protokołowane.

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do

zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady

Pedagogicznej.

§ 17. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu pomiędzy organami

Poradni, strony powołują bezstronnego mediatora, będącego osobą spoza Poradni,

zaakceptowaną przez obie strony.

§ 18. Dyrektor, dla sprawnej realizacji zadań statutowych Poradni, może utworzyć

komórki organizacyjne.

Rozdział 4

Pracownicy Poradni

§ 19. W Poradni mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni: psycholodzy,

pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, a w zależności od potrzeb, również lekarze oraz

rehabilitanci.

§ 20. 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

2. Szczegółowe zadania pracowników Poradni oraz sposób ich realizacji określa

Dyrektor Poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Pracownicy Poradni realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w środowisku

dzieci, młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

§ 21. 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez

wolontariuszy.

2. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i

przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie. Wolontariusz wykonuje

zadania określone w porozumieniu, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni

wyznaczonymi przez Dyrektora Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni lub

wyznaczonej przez niego osoby.

§ 22. 1. Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich

kwalifikacjami należy:

1) prowadzenie działalności diagnostycznej, psychologicznej, pedagogicznej lub

logopedycznej oraz opiniowanie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych

lub pełnoletniego ucznia, w tym zawsze udzielanie informacji o wynikach procesu

diagnostycznego;

2) prowadzenie działań orzeczniczych;

3) prowadzenie działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych;

4) poradnictwo i konsultacje;

5) przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej,

pedagogicznej lub logopedycznej ustalonych przez prowadzącego specjalistę na

podstawie dokonanej diagnozy, w uzasadnionych przypadkach konsultowanych w

powołanym zespole diagnostyczno–terapeutycznym;

6) współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami szkolnymi i

nauczycielami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń, mogących spowodować

lub powodujących trudności w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno–

społecznym dziecka/ucznia;

7) współpraca z innymi ośrodkami diagnostyczno–terapeutycznymi pionu oświaty, służby

zdrowia, pomocy społecznej lub wymiaru sprawiedliwości, z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i

młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom;

8) przygotowywanie i prowadzenie zajęć informacyjno–szkoleniowych oraz grup

wsparcia dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych opieką przez Poradnię

oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych innych uczniów placówek oświatowych;

9) przygotowywanie i/lub prowadzenie, w miarę możliwości, różnych form

informacyjno–szkoleniowych oraz grup wsparcia dla pracowników placówek

oświatowych;

10) prowadzenie mediacji;

11) prowadzenie działań z zakresu interwencji kryzysowej;

12) prowadzenie dokumentacji diagnostyczno–terapeutycznej.

2. W uzasadnionych przypadkach pracownicy pedagogiczni Poradni realizują swoje

zadania poza Poradnią – w środowisku (w domu rodzinnym dziecka).

3. Do zadań realizowanych przez pracowników pedagogicznych na terenie placówek

oświatowych należą stałe dyżury psychologów rejonowych na terenie szkół, organizacja

pomocy psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie przedszkoli w zakresie

uzasadnionym potrzebami, działania w ramach współpracy z lokalnymi żłobkami w zakresie

wykrywania problemów rozwojowych dzieci w okresie najmłodszym.

4. Inne formy pomocy realizowanej przez pracowników pedagogicznych Poradni na

terenie placówek edukacyjnych:

1) pomoc nauczycielom, wychowawcom, specjalistom w procesie diagnozowania dzieci i

młodzieży na poziomie organizowanym w placówce edukacyjnej;

2) pomoc w organizacji pracy terapeutycznej, szczególnie w szkołach wymagających

wsparcia w procesie edukacyjno–wychowawczym z racji specyfiki lokalnego

środowiska;

3) pomoc placówkom edukacyjnym przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych

programów edukacyjno–terapeutycznych oraz planów działań wspierających;

4) organizacja we współpracy z placówkami edukacyjnymi form informacyjno–

szkoleniowych na potrzeby rodziców i kadry pedagogicznej.

5. Formy pomocy realizowanej na terenie domu rodzinnego dziecka/ucznia mogą

dotyczyć procesu diagnostycznego, psychologiczno–pedagogicznego – w sytuacjach

uzasadnionych stanem zdrowia ucznia lub innymi szczególnymi przypadkami

uniemożliwiającymi wykonanie diagnozy na terenie Poradni lub – w przypadku dziecka z

opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju - organizacji wczesnego wspomagania rozwoju w

sytuacjach uzasadnionych.

6. Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich

opiece w czasie zajęć.

§ 23. Do podstawowych zadań lekarzy i rehabilitantów należy:

1) konsultowanie przypadków dziecięcych wymagających uzupełnienia diagnozy

psychologiczno–pedagogicznej w zakresie stanu zdrowia dziecka;

2) udział w pracach komisji orzeczniczych ds. kształcenia specjalnego i indywidualnego

(w przypadku rehabilitanta w sytuacjach uzasadnionych);

3) w przypadkach wykraczających poza możliwości specjalistyczne kierowanie do

odpowiednich form opieki medycznej;

4) prowadzenie rehabilitacji na podstawie zaleceń postdiagnostycznych.

§ 24. 1. Pracownicy obsługi wykonują zadania związane z utrzymaniem pomieszczeń

Poradni w stanie zapewniającym bezpieczeństwo osób w nich przebywających.

2. Do zadań statutowych pracowników administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie kadr zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

3) zapewnienie zgodności działań z ustawą o zamówieniach publicznych;

4) prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami;

5) prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami;

6) zapewnienie warunków pracy i nauki zgodnych z przepisami dotyczącymi BHP na

terenie budynku Poradni;

7) prowadzenie ewidencjonowania dzieci i młodzieży objętych opieką Poradni zgodnie z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji.

Rozdział 5

Dokumentacja Poradni

§ 25. Poradnia prowadzi:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;

2) rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń, numer opinii lub orzeczenia

oraz datę ich wydania;

3) dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z

późn. zm.).

§ 26. 1. Dokumentację, o której mowa w § 25 pkt 1 i 2, prowadzi się w postaci

papierowej lub elektronicznej.

2. Dokumentacja, o której mowa w § 25 pkt 1 i 2, za zgodą organu prowadzącego

poradnię, może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Prowadzenie dokumentacji, o której mowa w § 25 pkt 1 i 2, wyłącznie w postaci

elektronicznej, wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację

elektroniczną;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem,

uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;

3) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się